คำสั่งมอบอำนาจ (ส่วนภูมิภาค)

- คำสั่ง ปค. ที่ 680/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง (การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต)

10 เมษายน 2563

ปกติ

- คำสั่ง ปค. ที่ 622/2560 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำสังกัดกรมการปกครอง

14 กรกฎาคม 2560

ปกติ

- คำสั่ง ปค. ที่ 1341/2558 ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง

30 ธันวาคม 2558

ปกติ