คำสั่งมอบอำนาจ (ส่วนภูมิภาค)

- คำสั่ง ปค. ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง (กรณีสั่งให้ข้าราชการหรือบุคลากร ศบท.ภาค/ศบท.ภาค (สาขาจังหวัด)/ศสส.ปค.เขต/ศสส.ปค.เขต (ส่วนแยก) ปฏิบัติงานในที่พัก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

17 สิงหาคม 2564

ปกติ

- คำสั่ง ปค. ที่ 680/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง (การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต)

10 เมษายน 2563

ปกติ

- คำสั่ง ปค. ที่ 622/2560 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำสังกัดกรมการปกครอง

14 กรกฎาคม 2560

ปกติ