ยุทธศาสตร์สำนักการสอบสวนและนิติการ

วิสัยทัศน์

เชี่ยวชาญกฎหมาย บังคับใช้อย่างเป็นธรรม ให้บริการทันสมัย

 

พันธกิจ

1. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

2. การให้คำปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

3. การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและคดีอาญาทั่วไป

4. การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง

5. การอำนวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามอาชญากรรม ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานบริการ อาวุธปืน สิ่งเที่ยมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และวัตถุระเบิด การพนัน การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า สมาคม มูลนิธิ การควบคุมการเรี่ยไร และโรงรับจำนำ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรม

2. รักษาความสงบเรียบร้อย

3. พัฒนาการให้บริการ