โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) รุ่นที่ 2

เข้าชม 440 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2559


22 มิถุนายน 2559

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศฯ (e-DOPA License) ในเขตภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 213 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับระบบ e-DOPA License ที่ใช้ในปัจจุบัน และได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานตามภารกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบงานอาวุธปืน เรี่ยไร ขายทอดตลาดและค้าของเก่า การพนัน โรงแรม โรงรับจำนำ สมาคมและมูลนิธิ และสถานบริการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-DOPA License และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรม ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถให้บริการ และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการใช้งานระบบ e-DOPA License และสามารถให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มาขอรับบริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครองด้านคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการใช้งานระบบการจัดการใบอนุญาตนำเข้าอาวุธปืน (แบบ ป.2) บนระบบ National Single Window 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี้