รายงานรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ....

เข้าชม 509 ครั้ง

7 สิงหาคม 2560


7 สิงหาคม 2560

รายงานรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ....
ประเด็นเพิ่มเติม


๑. สิ่งเทียมลูกระเบิด
๒. การกําหนดใหมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขการพาอาวุธปนไปในลักษณะที่ไมสามารถใชงานได ทันทีทันใด