รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

เข้าชม 866 ครั้ง

8 มกราคม 2562


14 มกราคม 2562

         กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยเสนอความคิดเห็นได้ที่

     1. ร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ. ....

https://goo.gl/forms/AZpswghzfkf9anAP2

     2. ร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ. ....

https://goo.gl/forms/c9z8CbGbVITfSRCd2