โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เข้าชม 613 ครั้ง

27 พฤษภาคม 2559

                       อธิบดีกรมการปกครองได้โปรดอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การดำเนินคดี การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และป้องกันจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๙๘๓ คน รายละเอียดดังนี้         
                       ๑.รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๒๗ จังหวัด ๒๓๒ อำเภอ รวม ๒๓๒ คน ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร
                       ๒. รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด 322 อำเภอรวม ๓๒๒ คน ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
                       ๓. รุ่นที่ ๓ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจำนวน ๑๕ จังหวัด 173 อำเภอรวม ๑๗๓ คน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
                       ๔. รุ่นที่ ๔ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด ๑๕๑ อำเภอ รวม ๑๕๑ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                       ๕. รุ่นที่ ๕ ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ป้องกันจังหวัดทั่วประเทศจำนวน ๗๖ จังหวัด รวม ๗๖ คน  ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร
                       ในการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่
                       ๑.   พ.ต.อ.วิรุตม์ศิริสวัสดิบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสืบสวนสอบสวน
                       ๒.   นายยงยุทธ  ศรีสัตยาชน   อัยการผู้เชี่ยวชาญ
                       ๓.   ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
                       ๔.   ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                       ๕.   ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                       ๖.    ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
                       ๗.   นายสถาพร  ด่านขุนทด      ผู้แทนสื่อมวลชน
                       ๘.   นายรณสิทธิ์  พฤกษยาชีวะ  ผู้แทนองค์กรเอกชน
                       วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทั่วประเทศและฝึกการสัมภาษณ์และคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงการสืบสวนจับกุมการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย