แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

เข้าชม 548 ครั้ง

16 เมษายน 2563


20 เมษายน 2563

แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

  • - ให้พนักงานที่ ดำเนินการตามคำสั่ง ประกาศ และ พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 อย่างเคร่งครัด

  • - สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ที่กักตุนสินค้าถึงความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

  • - กรณีประชาชนต้องการ แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567

  • - หากพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.3/ว2232 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโถคภัณฑ์ พ.ศ.2497

2. เอกสารตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์