ความร่วมมือ อื่นๆ

เข้าชม 1570 ครั้ง

27 สิงหาคม 2562


8 ตุลาคม 2562

รายการ MOU ว่าด้วยความร่วมมือ อื่นๆ

♦ บันทึกความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

♦ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) “จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะนครนายก (Smart Nakhon Nayok Province)” ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

♦ บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน “นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer” ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ            การสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

♦ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

♦ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรและระบบบริการคลาวด์สนับสนุนโครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึงบ้าน (Post@Home) ระหว่าง กรมการปกครอง กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

♦ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ระหว่าง กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

♦ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

♦ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง     นอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (I – Vote) ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกเลือกตั้ง

♦ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

♦ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

♦ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561

♦ บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กรมการปกครอง

♦ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

♦ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิตสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)