งานการพนัน แถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

เข้าชม 1327 ครั้ง

19 พฤษภาคม 2563


18 พฤษภาคม 2565


งานการพนัน แถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค


  • ฝ่ายการพนันและควบคุมการเรี่ยไร ศูนย์บริการประชาชน
  • มีหน้าที่ 
  •       1. รับคำขออนุญาตจัดให้มีการพนัน แถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  •       2. สอบสวนหรือสืบสวนพฤติกรรมบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติและเหตุผลของผู้ยื่นคำขอพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
  •       3. อนุญาตจัดให้มีการพนัน แถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  •       4. พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ยื่นคำขอส่งตรวจสอบประวัติ
  •       4. รับชำระค่าธรรมเนียม/ให้คำปรึกษา
  • โทร. 02-356-9521