งานการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

เข้าชม 1777 ครั้ง

19 พฤษภาคม 2563


19 สิงหาคม 2563


การขายทอดตลาดและค้าของเก่า


 • ฝ่ายควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ศูนย์บริการประชาชน
 • มีหน้าที่
 •             รับคำขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 สำหรับพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมรวบรวมหลักฐานพิมพ์ลายนิ้วมือขอส่งตรวจประวัติ ผู้ยื่นคำขอ ออกตรวจสถานประกอบการผู้ยื่นคำร้อง (กรณีตั้งใหม่ ย้ายสถานประกอบการ และขอแก้ไขชื่อสถานประกอบการ) รวบรวมเอกสารรับชำระค่าธรรมเนียม และเสนอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนาม
 • ช่องทางการติดต่อ
 •             e-mail : [email protected]
 •             โทรศัพท์ 02-356-9598
 •             โทรสาร 02-356-9512

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ของฝ่ายขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง


 • 1. การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 •       1.1 ส่งหลักฐานทาง e-mail
 •             1.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •             1.1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท
 •             1.1.3 สัญญาเช่า/หนังสือยินยอมใช้สถานที่
 •             1.1.4 ใบอนุญาตกรมศิลปกร(กรณีขอประเภทโบราณวัตถุ)
 •             1.1.5 รูปภาพร้านค้า
 •       1.2 มาด้วยตาเอง
 •             1.2.1 พิมพ์ลายนิ้วมือ
 •             1.2.2 สแกนรูปผู้ประกอบการ
 •             1.2.3 ชำระค่าธรรมเนียม

 • 2. การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2564
 •       2.1 ส่งหลักฐานทาง e-mail
 •             2.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •             2.1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท
 •             2.1.3 รูปภาพร้านค้า
 •       2.2 มาด้วยตาเอง
 •             2.2.1 รับหนังสือส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 •             2.2.2 ชำระค่าธรรมเนียม

 • 3. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
 •       3.1 ส่งหลักฐานทาง e-mail      
 •             3.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •             3.1.2 หนังสือรับรองบริษัทฉบับเก่า
 •             3.1.3. หนังสือรับรองบริษัทฉบับใหม่
 •             3.1.4 รายงานการประชุม/มติที่ประชุม
 •       3.2 มาด้วยตาเอง
 •             3.2.1. พิมพ์ลายนิ้วมือ
 •             3.2.2. สแกนรูปผู้ประกอบการ(คนใหม่)

 • 4. แจ้งย้ายสถานที่ประกอบการ
 •       4.1 ส่งหลักฐานทาง e-mail
 •             4.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •             4.1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัท
 •             4.1.3 สัญญาเช่า/หนังสือยินยอมใช้สถานที่
 •             4.1.4 รูปภาพร้านค้า

 • 5. ขอใบแทนใบอนุญาต
 •       5.1 ส่งหลักฐานทาง e-mail 
 •             5.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 •             5.1.2 ใบแจ้งความ