งานควบคุมการเรี่ยไร

เข้าชม 722 ครั้ง

19 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563


งานควบคุมการเรี่ยไร


  • ฝ่ายการพนันและควบคุมการเรี่ยไร ศูนย์บริการประชาชน
  • มีหน้าที่ 
  •       1. รับคำขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  •       2. สอบสวนหรือสืบสวนพฤติกรรมบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติและเหตุผลของผู้ยื่นคำขอพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
  •       3. อนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  •       4. รับชำระค่าธรรมเนียม/ให้คำปรึกษา
  • โทร. 02-356-9522