ประวัติสำนักกิจการความมั่นคงภายใน

เดิมกรมการปกครอง ได้จัดตั้งสำนักประสานงานมวลชน เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2536
มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วน 3 ส่วน  คือ 1. ส่วนกิจการมวลชน  2. ส่วนความมั่นคง  3. ส่วนประสานราชการ ต่อมาได้มีการปรับปรุง กรทะรวง ทบวง กรม เมื่องันที่ 9 ตุลาคม 2545 ทำให้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ปัจจุบันมีโครงสร้างประกอบด้วย 1 กลุ่มงาน และ 4 ส่วน คือ 1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2.ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 3.ส่วนประสานราชการ 4.ส่วนกิจการมวลชน และ 5.ส่วนการข่าว