ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 100%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 100%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%