ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กฎหมายเรื่องการชุมนุมในที่สาธารณะ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมที่สาธารณะ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมที่สาธารณะ พ.ศ.2558 ...

8 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายลาดับรอง แผนภูมิและตารางบทกาหนดโทษ ...

8 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราฃบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522

พระราฃบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 Administration of Voluntary Development and Self-Defence Village Act B.E.2522 (1979) ...

2 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 Rules of the Ministry of Interior o ...

2 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... และ ร่าง Checklist

การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... และ ร่าง Checklist ...

26 เมษายน 2561