หนังสือสั่งการ

มท ๐๓๐๘.๔ / ว ๒๗๓๔ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และขอมีสัญชาติไทยแก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนประสานราชการ

3 กรกฎาคม 2556

ด่วนที่สุด