ข่าวสารทั่วไป

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

กรมการปกครอง ส่งมอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader

กรมการปกครอง ส่งมอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สนองนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ...

10 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

เปิด 85 คดีซุกบัญชีฯ ในศาลฎีกาฯ นักการเมืองท้องถิ่นอื้อ-นายกขอนแก่นด้วย

ดูรายชื่อ 85 คดีบัญชีทรัพย์สินในศาลฎีกาฯ คิวตัดสิน 6 มิ.ย.-31 ส.ค.60 นักการเมืองท้องถิ่นอื้อ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นด้วย ขณะที่ ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ อดีตปลัด ก.คมนาคม กำหนดไต่สวน 5 นัด ...

6 มิถุนายน 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่1 (พ.ศ.2563-2565)

แผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่1 (พ.ศ.2563-2565) มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

5 สิงหาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน opdc.csn.cx/welcome

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสาร ...

5 สิงหาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กระทรวงมหาดไทย ปรับแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติแก่ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

กระทรวงมหาดไทย ปรับแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติแก่ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติแล้วเสร็จ หวังให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ กำชับเจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดดเด็ดขา ...

20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ระบุ ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ระบุ ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข ขณะที่การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีความคืบหน้าตามลำดับ และจะมีการคุยกันครั้ง ...

19 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หากศาลรัฐธรรมนูญตีความขัดเจตนารมณ์ พร้อมยืนยันใช้เวลาไม่นาน

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หากศาลรัฐธรรมนูญตีความขัดเจตนารมณ์ พร้อมยืนยันใช้เวลาไม่นาน ...

16 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และ พ.ร.บ.กำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และ พ.ร.บ.กำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ...

26 เมษายน 2561