ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

FAQ งานกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามา ในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

FAQ งานกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ...

22 เมษายน 2564

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ...

13 กันยายน 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

เจาะเครือข่ายคนพุทธชายแดนใต้ จับจังหวะเคลื่อนไหวประเด็นเปราะบาง

กรณีพี่น้องไทยพุทธกว่า 300 คน นำโดย นายสมนึก ระฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดยะลา ไปรวมตัวกันที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 15 ข้อให้ดูแลคนพุทธเท่าเทียมกับ ...

7 มีนาคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบฟร์อมการรายงานสถานภาพอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซองตามโครงการ อพป. แห่งชาติ

บัญชีรายงานสถานภาพอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซอง ตามโครงการ อพป. แห่งชาติ ...

9 มิถุนายน 2564