ศูนย์เฉพาะกิจ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สรุปผลจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่ ต.ค.59-ส.ค.60 รอบ 11 เดือน)

สรุปผลจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่ ต.ค.59-ส.ค.60 รอบ 11 เดือน) ...

7 กันยายน 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 2 สำหรับใช้ดำเนินการในไตรมาส 3-4)

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 2 สำหรับใช้ดำเนินการในไตรมาส 3-4) ...

19 เมษายน 2560