คู่มือปฏิบัติงาน

(ฉบับเต็ม)ตารางเปรียบเทียบระหว่าง พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 51/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

14 มีนาคม 2561

1654 ครั้ง