วารสารบ้านเราสงบสุข

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

- วันกาชาดสากล - รู้จัก ชรบ. - สิทธิของผู้ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย - บทความพิเศษ : ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) - ASK ME ABOUT ISAB ...

5 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๖๔

-วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ -โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการผู้อพยพ -โครงการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง -บทความพิเศษ : การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุใ ...

21 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนมีนาคม 2564

วันสตรีสากลสู่บทบาทหน้าที่ของสตรีในปัจจุบัน นายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย แบบทดสอบความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๑ และข ...

21 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 “การทำงานในเชิงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)กับวิธีการทดสอบความรู้ก่อน หลังฝึกอบรมด้านความมั่นคง”                     แบบทดสอบความรู้การปฏิบัติงานให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายและการอนุ ...

21 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ประจำเดือนมกราคม 2564

การกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย ภาค ๒ แบบทดสอบความรู้การปฏิบัติงานให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของชน ...

21 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

-วันดำรงราชานุภาพ -โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๗ -การนิเทศตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ -โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้ ...

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-การประชุมและหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขและประชาธิปไตยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ -แบบทดสอบความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่ว ...

25 กุมภาพันธ์ 2564