ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ...

8 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชกา ...

24 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มาตรา 5(1),(2)เอกสารประเภท กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความ เฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎ ที่ได้นำลงพิมพ์ในราช-กิจจานุเษกษา

มาตรา 5(1) เรื่ิองระบบการรับคำร้อง/คำขอสัญชาติไทย มาตรา 5(2) เรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ...

18 พฤษภาคม 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มาตรา 9 (8) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑. บทความเรื่อง "ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย ๒. บทความเรื่อง "มือลึกลับไปกดเงินคนตาย ๓. บทความเร ...

1 พฤษภาคม 2560