ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...

27 มกราคม 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 9 (8) เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และขอให้เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำ ...

24 พฤษภาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 7(4) ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นซึ่งใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นซึ่งใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559

27 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บทความ "โครงการอาหารกลางวัน" โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ...

1 กรกฎาคม 2565