ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่บทความ "เงินค่าตอบแทน" โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ...

1 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่บทความ "บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี" โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

1 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่บทความ เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการ ...

1 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ...

1 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่บทความ "ทำไมการสรรหาล่าช้า" โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ...

26 เมษายน 2565