ดาวน์โหลดเอกสารแบบพิมพ์

มท 0307.2/ว 20533 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

1 สิงหาคม 2562

ด่วนที่สุด