หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว 30485 การบันทึกรายชื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในเว็บไซต์อำเภอดอทคอม (www.amphoe.com)

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักกงานสอบสวนและนิติการ

14 ธันวาคม 2564

ปกติ

ที่ มท 0307.2/ว16099 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดเินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม) และส่งคืนงบประมาณ

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิิติการ

30 มิถุนายน 2564

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 15386 สำรวจอัตรากำลังและงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

24 มิถุนายน 2564

ปกติ

มท 0307.2/ว 34605 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 02-3569660 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 02-3569660

30 ธันวาคม 2563

ปกติ