หนังสือสั่งการ

มท0307.2/ว18247 ส่งคืนงบประมาณค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

15 กรกฎาคม 2563

ปกติ

0307.2/ว16187 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำข้อมูลหนี้นอกระบบของ ศดธ.อ. ที่ประสบความสำเร็จเพื่อการศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice)

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

24 มิถุนายน 2563

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว15923 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

22 มิถุนายน 2563

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 15585 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 (เพิ่มเติม) และสำหรับเดือนมิถุนายน 2563

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

17 มิถุนายน 2563

ปกติ

มท 0307.2/ว12356 ตอบข้อหารือการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิิติการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

13 พฤษภาคม 2563

ปกติ