หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว12356 ตอบข้อหารือการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิิติการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

13 พฤษภาคม 2563

ปกติ

มท 0307.2/ว 9020 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

2 เมษายน 2563

ด่วนที่สุด

มท0307.2/ว6432 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งบัญ๙

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

10 มีนาคม 2563

ปกติ

มท 0307.2/ว 5699 แผนงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagship for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ดำรงธรรม "อำเภอดำรงธรรม" สำหรับไตรมาสที่ 2 - 4

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

3 มีนาคม 2563

ปกติ

มท 0307.2/ว 4625 ลว.21ก.พ.2563 การรายงานผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 02-3569660 กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

21 กุมภาพันธ์ 2563

ปกติ

ที่ มท 0307.2/2499 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ตามโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนแลละนิติการ กรมการปกครอง กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนแลละนิติการ กรมการปกครอง

29 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว2214 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กลุ่มงานกำกับการทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

27 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด