หนังสืออ้างอิง

ที่ มท.๐๓๐๗.๒/ว๒๔๓๑๒ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบข้อหารือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

10 กุมภาพันธ์ 2560

ปกติ

ที่ มท 0307.2/ว12097 ลว. 19 ส.ค. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

14 กรกฎาคม 2559

ด่วนที่สุด