ที่ มท 0307.6/ว 8745 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

4 ธันวาคม 2558

เข้าชม 585 ครั้ง

ปกติ