ที่ มท 0307.6/ว 626 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

29 มกราคม 2558

เข้าชม 252 ครั้ง

ปกติ