ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตและกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบีียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

4 เมษายน 2548

เข้าชม 781 ครั้ง

ปกติ