ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในประวัติของพนักงานสถานบริการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

3 พฤศจิกายน 2549

เข้าชม 446 ครั้ง

ปกติ