ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบีียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

25 มกราคม 2553

เข้าชม 381 ครั้ง

ปกติ