ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาตและการอนุญาตในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตา่ย

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

25 มกราคม 2553

เข้าชม 472 ครั้ง

ปกติ