ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

25 มกราคม 2553

เข้าชม 940 ครั้ง

ปกติ