มท 0307.6/ว 19722 ตอบข้อหารือการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กลุุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 (สถานบริการ) กลุุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2 (สถานบริการ)

25 สิงหาคม 2564

เข้าชม 218 ครั้ง

ปกติ