ที่ มท 0307.6/ว 31560 ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 โทร. 0-2356-9663 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1

27 ธันวาคม 2564

เข้าชม 331 ครั้ง

ด่วนที่สุด