ที่ มท 0307.6/ว 279 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019)

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 02-356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

13 มกราคม 2565

เข้าชม 201 ครั้ง

ด่วนที่สุด