ที่ มท 0307.6/ว 6178 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

10 มีนาคม 2565

เข้าชม 41 ครั้ง

ปกติ