ที่ มท 0307.6/ว 2284 มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงแรม และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

กลุ่มงานสถานบริการ โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานสถานบริการ

1 เมษายน 2565

เข้าชม 168 ครั้ง

ด่วนที่สุด