ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 31%
ปรับปรุง: 12%