ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 64%
พึงพอใจปานกลาง: 24%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 64%
พึงพอใจปานกลาง: 24%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 60%
พึงพอใจปานกลาง: 29%
ปรับปรุง: 12%