5. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ งานแผนงานโครงการและงบประมาณ งานจัดการประชุม งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ รวมทั้งงานติดตามประเมินผล งานพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลและสารสนเทศ งานสถิติข้อมูลและงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบของสำนัก แบ่งงานภายในเป็น

 

1.1 งานบริหารทั่วไป และงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) งานธุรการและงานสารบรรณของสำนัก การรับส่งหนังสือ เก็บค้นหา ทำลายเอกสาร ตรวจทานหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการ

2) งานประชุมของสำนัก การจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนการจัดอาหาร เครื่องดื่ม การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม

3) ควบคุมการลงเวลาของข้าราชการในสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ควบคุมวันลาป่วย วันลากิจ และวันลาพักผ่อนประจำปีของข้าราชการในสำนักบริหารการปกครองท้องที่

4) ประสานการจัดทำบัตรผ่านของรถยนต์กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย , ทำเนียบรัฐบาล , รัฐสภา

5) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนัก

6) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับรับส่งมอบงาน การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

7) งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่

8) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผน 5 ปี ของกรมการปกครอง

9) จัดเก็บข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ งานเกี่ยวกับงานด้านการบริหารการปกครองท้องที่ ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการปกครองท้องที่

10) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.2 งานงบประมาณ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดทำคำขอตั้ง คำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) ตรวจสอบความถูกต้องในด้านงบประมาณของแผนดำเนินการของสำนัก

3) ติดตามตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนต่าง ๆ

4) บริหารงานการเงิน การควบคุมขอเบิกจ่ายเงิน

5) การตัดยอดเงินงบประมาณ และการเบิกจ่ายการจัดทำทะเบียนคุมเงิน การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีของสำนัก

6) จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก

7) งานสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสำนัก

8) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.3 งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษาเบิกจ่ายค่าวัสดุใช้ในสำนักงาน การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ของสำนัก

2) การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ยานพาหนะของสำนัก

3) บำรุงรักษา ควบคุม ดูแล ยานพาหนะของสำนัก

4) บำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนัก

5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.4 งานพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ดำเนินการพัฒนาบริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์

2) การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ

3) การประสานงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ

4) การปรับปรุงเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สน.ปท.

5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย