ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แบบรายงานผู้ติดเชื้อฯ และแบบรายงานขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

27 กรกฎาคม 2564

แบบรายงานผู้ติดเชื้อฯ และแบบรายงานขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...

27 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

แบบสอบถาม ประเด็นรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

18 มีนาคม 2564

ประเด็นรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ...

18 มีนาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และ สารเนื่องใน"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563 

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และสาร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

31 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐต ...

23 ธันวาคม 2562