ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...

3 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท

คู่มือการใช้งาน การสร้างกิจกรรม\หลักสูตร กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

คู่มือการใช้งาน การสร้างกิจกรรม\หลักสูตร กิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ...

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

28 มีนาคม 2561

คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ...

28 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่อำเภอ

สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่อำเภอ และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการ ...

12 มิถุนายน 2561