ภาพสไลด์กิจกรรม


สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลฯ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (จ.ขอนแก่น)

ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ร.อปค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ...

23 ธันวาคม 2559

สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลฯ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน ณ โรงแรมโกดเด้น บีช ชะอำ วันที่ 17 พฤศจิกายน2559 โดยท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ...

18 พฤศจิกายน 2559

ฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. ได้ไปบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...

17 ตุลาคม 2559