หนังสือสั่งการ

มท 0310.1/ว31428 สำรวจข้อมูลการพิพาทแนวเขตการปกครอง

ฝ่ายแนวเขตการปกครอง(ฝ.นป.) ส่วนระบบการปกครองท้องที่(สรท.) 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308, 309 โทรสาร 02-629-8304(สายตรง), 02-629-8306 ถึง 14 ต่อ 308 สำนักบริการการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

20 พฤศจิกายน 2562

ด่วนมาก

0310.2/ว9021 หนังสือประทับตรา เรื่องการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

4 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด