หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

มท 0310.3/ว 11655 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

5 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0310.1/ว 8999 การใช้ที่ราชพัสดุ

ฝ่ายที่สาธารณะ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306 ฝ่ายที่สาธารณะ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306

3 พฤษภาคม 2561

ปกติ

0310.1/พิเศษ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทำคำชี้แจง คำของบประมาณก่อสร้างสถานที่ราชการ

ฝ่ายแผนการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 516 ฝ่ายแผนการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร. 026298308-14 ต่อ 516

26 กุมภาพันธ์ 2561

ปกติ