หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

0310.2/ว9021 หนังสือประทับตรา เรื่องการติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

4 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0310.3/ว 11655 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

5 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุด