หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

ที่ มท 0310.1/ว 22028 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ โทร.026298308-14 ต่อ 306

8 พฤศจิกายน 2560

ปกติ