2. ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาความรู้ ในการบริหารงานท้องที่และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน และการจัดทำแผนชุมชน การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องที่ ดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนในความรับผิดชอบของกรม จัดทำแผนงานและ บริหารงานโครงการ SML ดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ดำเนินงานโครงการ พัฒนาเฉพาะพื้นที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงของกรม ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ดำเนินงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสั่งการอำนวยการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนพัฒนา และส่งเสริมการบริหารงานท้องที่้ แบ่งงานภายในส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการประชุม การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และงานช่วยอำนวยการของส่วน

 

2. กลุ่มพัฒนาการบริหารงานท้องที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

2) พัฒนาความรู้ในการบริหารงานท้องที่และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน และการจัดทำแผนชุมชน

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1 ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานท้องที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

2) พัฒนาความรู้ในการบริหารงานท้องที่และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน และการจัดทำแผนชุมชน

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ายนิเทศการบริหารงานท้องที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ติดตามประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดเก็บข้อมูลทะเบียนคณะกรรมการหมู่บ้าน

2) วิเคราะห์ พัฒนา และวางระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มอำนวยการโครงการและนโยบายพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1)1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม เพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

2) จัดทำแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 ฝ่ายอำนวยการโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) อำนวยการและบริหารโครงการตามนโยบาย และโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2) ประสานการดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนในความรับผิดชอบของกรม

3) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

2) ประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่

3) การดำเนินงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ และพัฒนาพุทธมณฑล

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 ฝ่ายประสานการพัฒนาท้องที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

2) ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานช่วยเหลือเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร

4) อำนวยการการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย