จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ผู้ชนะการเสนอราคา

การจ้างเหมาบริการรถยนตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ลอร์ แทรเวล ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 จำนวน 7 พื้นที่ ...

20 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรจักร เซ็นเตอร์ ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

การจ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9,504 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาพิมพ์เขียวแบบแปลนที่ว่าการอำเภอฯลฯ

การจ้างถ่ายสำเนาพิมพ์พิมพ์เขียวแบบแปลน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านพิมพ์ ...

7 สิงหาคม 2563