จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา จำนวน 360 เล่ม ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท ...

8 ธันวาคม 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,00 ปีงบฯ 2563

ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบฯ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ...

15 เมษายน 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

การจ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9,504 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไตรรวี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 499,824 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนำการเสนอราคา

โล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ วรจักร เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 499,824 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

7 กันยายน 2565