จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

31 มกราคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ โดยจัดจัางผลิตงานในรูปแบบบทความพิเศษ หรือสกู๊ปข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของกำน ...

7 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...

2 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดซื้อกระเป๋า ตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

โครงการจัดซื้อกระเป๋า ตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ...

2 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ...

2 พฤศจิกายน 2559