จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,00 ปีงบฯ 2563

ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบฯ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ผู้ชนะการเสนอราคา

การจ้างเหมาบริการรถยนตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ลอร์ แทรเวล ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 จำนวน 7 พื้นที่ ...

20 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาพิมพ์เขียวแบบแปลนที่ว่าการอำเภอฯลฯ

การจ้างถ่ายสำเนาพิมพ์พิมพ์เขียวแบบแปลน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านพิมพ์ ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

การจ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9,504 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ...

7 สิงหาคม 2563