จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อบน้ำชาย-หญิง อาคาร ปค. (วังไชยา) ชั้น 3 นางเลิ้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ ซัน อิเลคทริค (ผู้ให้บริการ) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ ...

1 กรกฎาคม 2565

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,00 ปีงบฯ 2563

ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบฯ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ...

15 เมษายน 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

การจ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9,504 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไตรรวี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 499,824 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคางานจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1: 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศประกวดราคางานจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1: 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ...

21 ธันวาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะจัดซ้ือยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮจ 2297 กทม.

ประกาศผู้ชนะจัดซ้ือยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮจ 2297 กทม. ...

14 ธันวาคม 2563