โครงการยกระดับฯ (สองแสนห้าหมื่นบาท)

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( สงป.301 )

แบบรายงาน สงป.301 ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงาน และรายชื่อผู้ประสานงาน CBO เขตพื้นที่ ...

7 พฤศจิกายน 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มท. 0310.3/ว6229 แบบรายงานฯ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ปีงบประมาณ2560

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ปีงบประมาณ2560 แบบรายงานฯ ของอำเภอ แบบรายงานฯ ของจังหวัด ...

4 พฤศจิกายน 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน (แบบใหม่)

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน (แบบใหม่) สำหรับรายงานทุกวันศุกร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้รายงานก่อนเวลา 10.00 น. ...

24 พฤศจิกายน 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการ คปช.60

ใบโอนจัดสรรงบกลางฯ ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

30 พฤศจิกายน 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มท 0310.3/ว 27066 เรื่องแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับหมู่บ้านฯ

23 ธันวาคม 2559

มท 0310.3/ว 27066 เรื่องแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับหมู่บ้านฯ ...

26 ธันวาคม 2559