แผนบริหารความเสี่ยงของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าชม 392 ครั้ง

2 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง ได้เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมการปกครอง