การติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว 1471 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

มท 0305.2/ว 1471 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว 1009 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มท 0305.2/ว 1009 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว 925 ลงวันที่ 12 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

มท 0305.2/ว 925 ลงวันที่ 12 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว684 และ มท 0305.2/ว4766 ลงวันที่ 24 ก.พ.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563

มท 0305.2/ว684 และ มท 0305.2/ว4766 ลงวันที่ 24 ก.พ.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563 ...

8 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว374 และ มท 0305.2/ว2824 ลงวันที่ 31 ม.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 2/2563

มท 0305.2/ว374 และ มท 0305.2/ว2824 ลงวันที่ 31 ม.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 2/2563 ...

8 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว3552 ลงวันที่ 19 พ.ย.62 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1/2563

มท 0305.2/ว3552 ลงวันที่ 19 พ.ย.62 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1/2563 ...

8 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

มท 0305.2/ว321 และ มท 0305.2/ว 2143 ลงวันที่ 24 ม.ค.63 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มท 0305.2/ว321 และ มท 0305.2/ว 2143 ลงวันที่ 24 ม.ค.63 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

8 มีนาคม 2563