มท 0305.2/ว 1009 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าชม 137 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2563

มท 0305.2/ว 1009 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563