การติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และติดตามการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC “อำเภอ...วิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

เข้าชม 150 ครั้ง

7 พฤษภาคม 2564


7 พฤษภาคม 2564

การติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ และติดตามการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) “อำเภอ...วิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา